Regulamin świadczenia usług

w firmie MARTA Marta Iskrzyńska

I. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Regulaminem określa się zasady korzystania z usług podologicznych świadczonych przez firmę MARTA Marta Iskrzyńska, która zarejestrowana jest jako jednoosobowa działalność gospodarcza: NIP 771 261 35 01, Longinówka 115Ł, 97-340 Rozprza a  prowadzona jest w formie mobilnej (zwana dalej „Podologia Mobilna Marta Iskrzyńska”).
 2. Przed skorzystaniem z usług podologicznych w Podologia Mobilna Marta Iskrzyńska należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Skorzystanie z usług podologicznych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Z usług podologicznych, w tym rejestracja oraz dojazd na wizytę Podologia Mobilna Marta Iskrzyńska, mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie (zwane dalej „Klientami”) na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie, wyłącznie za uprzednią zgodą ich rodzica, opiekuna, lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem usług podologicznych.
 

II. Rejestracja na wizytę

 1. Podologia Mobilna Marta Iskrzyńska świadczy usługi podologiczne za uprzednią rezerwacją wizyty.
 2. Wizyty w Podologia Mobilna Marta Iskrzyńska można umawiać telefonicznie.
 3. Klienci rejestrowani są zgodnie z grafikiem, moim czasem pracy.
 4. Klient może zostać wpisany na listę rezerwową wizyty w przypadku zapełnienia grafiku. Skorzysta
  dopiero z usług podologicznych, kiedy inny Klient odwoła umówioną i zarejestrowaną wizytę.
 5. Mobilna Podologia Marta Iskrzyńska przewiduje możliwość przyjęcia Klienta szybciej, jeśli wystąpiły powikłania po usłudze podologicznej wykonanej przez Mobilna Podologia Marta Iskrzyńska, ale termin też musi być uzgodniony.
 6. Podczas rejestracji możliwy jest wstępny wywiad z Klientem dotyczący problemu, z jakim się zgłasza, w celu oszacowania czasu trwania usługi podologicznej.
 7. Do rejestracji wymagane są dane Klienta:
  • a) imię i nazwisko;
  • b) numer telefonu do kontaktu;
  • c) adres, do dojazdu na wizytę;
 8. W określonych przypadkach Klient może zostać poproszony o nadesłanie maila na adres firmowy:
  martapodolog@gmail.com, lub telefon zdjęcia stopy lub miejsca problematycznego.
 

III. Odwołanie wizyty

 1. Klient przebywa pod wskazanym adresem na zarezerwowaną wizytę.
 2. Podologia Mobilna Marta Iskrzyńska zastrzega, że ustalona godzina wizyty może ulec zmianie, z różnych przyczyn , maksymalnie opóźnionej o 60 min. Mobilna Podologia Marta Iskrzyńska poinformuje Klienta zapisanego na wizytę o przesunięciu godziny, ewentualnie o zmianie terminu (czas przeciągnięcia się poprzedniej wizyty, dłuższy dojazd, przypadek losowy).
 3. Podologia Mobilna Marta Iskrzyńska zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty na co najmniej 12 godziny przed terminem rozpoczęcia wizyty. W takim wypadku zaproponuje nowy termin wizyty.
 4. Podologia Mobilna Marta Iskrzyńska zachowuje prawo do odmowy wykonania usługi podologicznej w przypadku jeśli zakres usługi nie leży w moich kompetencjach, odsyłam do innego specjalisty.
 5. Klienta ma prawo odwołać wizytę w przypadku ważnych okoliczności, ale jest proszony o jak najwcześniejszy kontakt telefoniczny z taką informacją.
 6. Podologia Mobilna Marta Iskrzyńska nie udziela konsultacji telefonicznych. Klient jest konsultowany podczas umówionej wizyty.
 

IV. Przebieg wizyty

 1. Usługi podologiczne wykonuje Marta Iskrzyńska podolog, posiadam wiedzę i doświadczenie
  zawodowe oraz umiejętności niezbędne do wykonania tych usług.
 2. Na pierwszej wizycie Mobilna Podologia Marta Iskrzyńska przeprowadzam wywiad z Klientem, a następnie przedstawiam plan terapii oraz wstępny koszt usługi podologicznej.
 3. Mobilna Podologia Marta Iskrzyńska udostępnia zakres świadczonych usług podologicznych na firmowej stronie internetowej: iskrzynskapodolog.pl
 

V. Płatność

 1. Za wykonane usługi podologiczne Klient jest zobowiązany zapłacić. Szczegółowy cennik dla
  poszczególnych usług podologicznych znajduje się na firmowej stronie internetowej: www.iskrzynskapodolog.pl
 2. Podologia Mobilna Marta Iskrzyńska udostępnia następujące formy płatności:

a) gotówka

VI. Reklamacja

 1. Klient po wykonanej usłudze podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów. Składając reklamację Klient zobowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać przyczyny zasadności reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta na piśmie z właściwą dokumentacją fotograficzną i przesłana listem poleconym na adres MARTA Marta Iskrzyńska Longinówka 115Ł, 97-340 Rozprza, lub mailem na adres:martapodolog@gmail.com.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez MARTA Marta Iskrzyńska w terminie 14 dni od jej otrzymania. Klient zostanie powiadomiony o zasadności, lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca.
 5. W przypadku zakwestionowania usługi podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. W przypadku zasadności żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości.
 6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane preparaty, jeżeli powikłania związane są z wykonaną usługą podologiczną Podologia Mobilna Marta Iskrzyńska, lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Klienta.
 

VII. Odpowiedzialność

 1. Klient odpowiada w pełnej wysokości za uszkodzenie wyposażenia Podologia Mobilna Marta Iskrzyńska. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich rodzice, opiekunowie, lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Niezastosowanie się Klienta do postanowień regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń o przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań, lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane usługi podologiczne po stronie firmy MARTA Marta Iskrzyńska.
 3. MARTA Marta Iskrzyńska nie odpowiada za efekt końcowy usługi podologicznej, z którego Klient jest niezadowolony i wynika to z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli usługa została wykonana w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 4. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone podczas wizyty.          Postanowienia końcowe
 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu i cennika usług podologicznych.
 2. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług podologicznych powinny być rozstrzygane polubownie.
 3. Regulamin obowiązuje od 04.07.2023 r.